تنها

برای ارشد ثبت نام کردم .ببینم چی میشه .بایددخودمو مشغول کنم وگرنه  این افکار توی سرم منو میخورند

 

گذشتہ ام را برگردان میخواهم تنها باشم نہ تنهاتر 

ارسال دیدگاه برای این مطلب