اعتیاد

اعتیاد همه جوره اش مخرب است... فرقی ندارد اعتیاد به آدم باشد یا اعتیاد به سیگار یا هر کوفت و زهرمارِ دیگری! وقتی که آدم به چیزی یا فردی اعتیاد پیدا میکند وقتی که بهش نیاز داشته باشد و آن را نداشته باشد احساسِ نفس تنگی میکند... پرخاشگر و عصبی میشود... تا وقتی هم که به مواد یا به فردی که بهش اعتیاد پیدا کرده نرسد و بغل نگیردش آرام نمیشود... اعتیاد به آدمی که ماندنی نباشد و پای رفتن داشته باشد بدترین نوعِ اعتیاد است... چرا که هر بار با رفت و دیر آمدن هایش شما را به بدترین حالتِ ممکن میرساند... وقتی با فردی وارد رابطه ای میشوید بعد گذشت اندکی زمان به یکدیگر معتاد میشوید، میشوید مرفینِ یکدیگر... با این اوصاف لطفا اگر دلتان به ماندن نبود قبل از مرفین شدنتان همه چیز را تمام کنید وبروید! 

 

ارسال دیدگاه برای این مطلب